Lærling

Mange blir kjent med Block Berge Bygg gjennom de skolebesøkene vi arrangerer eller gjennom utplassering på et av prosjektene våre. Andre får kontakt med oss gjennom Yrkesopplæringsnemnda eller opplæringskontorene i EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg).

Norge trenger folk som kan bygge fremtiden

Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli, eller å forutse hvor det vil være behov for arbeidskraft i fremtiden. En ting er i hvert fall sikkert – det vil alltid være behov for folk som kan bygge. Enten det er snakk om boliger, kontorer, operabygg, tunneler eller broer – Norge trenger folk som kan bygge fremtiden. Derfor er yrkesfag bygg- og anleggsteknikk et trygt valg. Det at du i tillegg kan bidra til å skape varige verdier, byggverk som er både nyttige og imponerende, gjør yrkesfag til et spennende og givende karrierevalg.

 På byggfremtiden.no kan du lese om hverdagen som lærling, myter om yrkesfag og om skoletiden på yrkesfag bygg- og anleggsteknikk.

Hvem har ansvar for hva?

Er du på jakt etter lærlingplass, kan det være greit å vite litt om hvem som har ansvaret for hva. Ansvarsfordelingen er som følger:

Lærlingkontakter

Lærlingkontaktene er de som søknader om læreplass skal sendes til. Under hver av kontaktene står det hvilket fag de har ansvaret for, og hvilket distrikt eller avdeling de jobber i.
Våre lærlingkontakter finner du nederst på denne siden.

Lærlingansvarlig Block Berge Bygg

 • Representerer bedriften i alle forhold knyttet til fagopplæringen
 • Vurderer søkere og sender tilbudsbrev med svarfrist
 • Oppretter arbeidsavtale
 • Orienterer om HMS
 • Har kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler
 • Arrangerer lærlingsamlinger og introduksjonskurs
 • Sørger for lønnsregulering to ganger i året

Fagansvarlig i Block Berge Bygg

Fagansvarlige (se nederst på denne siden) har ansvaret for alle faglige forhold i læretiden og skal passe på at opplæringen gjennomføres etter læreplanen.

 • Sørger for at distriktet har riktig antall faddere som har godkjent instruktørkurs
 • Skaffer til veie verktøy, arbeidstøy og verneutstyr
 • Følger opp alle avvik
 • Planlegger læretiden med bas/instruktør i henhold til læreplanen
 • Inviterer til medarbeidersamtale to ganger i året og gir en skriftlig vurdering av lærlingen
 • Kontrollerer opplæringsboken
 • Melder opp og tilrettelegger for fag-/svenneprøve
 • Bidrar til å arrangere lærlingsamlinger og introduksjonskurs

Instruktør

Instruktøren er lærlingens personlige lærer og kontaktperson på byggeplassen eller anlegget.

 • Har godkjent instruktørkurs
 • Planlegger læretiden seks måneder framover i samarbeid med fagansvarlig/bas
 • Kvitterer i lærlingens opplæringsbok 1 gang i uken og passer på at planene blir fulgt
 • Bistår i medarbeidersamtalen (se over)

Lærlingen

Lærlingen har ansvar for egen læring og må melde fra dersom planene ikke blir fulgt.

 • Fører egen opplæringsbok
 • Skal bidra til et godt miljø gjennom gode holdninger og god væremåte

Opplæringskontor

Opplæringskontoret har i samarbeid med Block Berge Bygg ansvaret for at opplæringen skjer i samsvar med lover og forskrifter om fagopplæring.

 • Skriver lærekontrakter
 • Deler ut lærlingpermer (læreplan etc.)
 • Besøker lærlingene minst tre ganger i året og rapporterer til fagansvarlig i bedriften
 • Melder opp til skolegang, voksenopplæring, restteori osv.
 • Melder opp til fag-/svenneprøve
 • Arrangerer fadder-/instruktørkurs
 • Gir bedriftene råd om søkere, vurderer læretiden, skoleløpet etc.
 • Presenterer bygg- og anleggsnæringen på skoler
 • Er et forum for samarbeid mellom medlemsbedriftene

Fagopplæringskontoret

Fagopplæringskontoret er underlagt fylkeskommunene.

 • Godkjenner lærekontrakter
 • Oppnevner og formidler kontakt med prøvenemnder (har ansvaret for fagprøvene)
 • Utsteder fag-/svennebrev
 • Bevilger tilskudd til bedriftene

Vil du snakke med oss om dette?

Per Bjørnar Berge

Personalkoordinator

M: +47 916 64 973

pb@blockberge.no